Pravila iger

Štirinajstica (14 + 1)

1. Cilj igre
Štirinajst plus ena je igra z napovedovanjem. Napovedati se morajo krogle, kakor tudi žepi, v katere se nameravajo krogle potopiti. Igralec prejme za vsako pravilno potopljeno kroglo po eno točko. Z igro nadaljuje tako dolgo, dokler mu uspe pravilno potapljati krogle. Ko se potopi predzadnja krogla, se ponovno postavi ostalih štirinajst krogel v trikotnik, pri čem ostane prazen prostor namesto prve krogle. Nato skuša igralec potopiti petnajsto kroglo in z belo razbiti trikotnik za nadaljevanje igre. Igralec, ki prvi doseže cilj (distanco) je zmagal.

2. Krogle
Petnajst obarvanih krogel (številke od 1 do 15) in igralna bela krogla.

3. Postavitev krogel
Krogle se postavijo z trikotnikom in to na sledeč način: prva krogla na vrhu trikotnika na nožišče, številka 1 na desni in številka 2 na levi vogal trikotnika (gledamo s strani postavljalca). Ostale krogle se položijo v trikotnik poljubno. Krogle se morajo 'stisniti' tako, da se dotikajo druga druge kolikor se le da.

4. Vrednotenje
Vsaka pravilno potopljena krogla šteje po eno točko.

5. Otvoritev
Igralec, ki izvaja otvoritveni udarec mora napovedati kroglo in žep, v katerega jo namerava potopiti ali pa se morajo po dotiku bele s kroglami v trikotniku najmanj dve obarvani krogli in bela zaleteti v ogrado. Če igralcu ne uspe izpolniti enega od teh dveh pogojev, je storil prekršek in otvoritev ni veljavna. Za tak prekršek prejme igralec minus dve točki. Nasprotnik ima izbiro, da igra iz nastale pozicije ali pa zahteva ponovno otvoritev, tako dolgo, dokler igralcu ne uspe brez prekrška izvesti otvoritvenega udarca. Prekrški pri otvoritvi ne štejejo kot zaporedni in ne zapadejo v pravila o treh zaporednih prekrških. Če igralcu pri otvoritvi pade bela v žep, po korektno izvedenem otvoritvenem udarcu, je storil prekršek, ki šteje v pravilo o treh zaporednih prekrških in zato prejme kazen minus eno točko. Nasprotnik nadaljuje iz nastale pozicije z belo v roki iz za čelne črte.

6. Nadaljna pravila
a) Pravilno potopljena krogla dovoljuje igralcu nadaljevati z igro. Igralec lahko igra na katerokoli kroglo, vendar mora pred udarcem napovedati kroglo in žep, v katerega jo namerava potopiti. Vsaka pravilno potopljena krogla šteje eno točko.
b) Pri vsakem udarcu mora krogla pasti v žep ali pa se po dotiku bele z obarvano kroglo vsaj ena zaleteti v ogrado. Če igralec tega ne stori, je storil prekršek.
c) Če leži krogla tako, da se ne dotika ograde, vendar ni oddaljena od nje za več kot eno širino krogle, lahko igralec igra nanjo varnostni udarec samo dvakrat. Pri naslednjem nadaljnjem obisku igralca pri mizi se smatra, kot da se ta krogla dotika ograde in stopa v veljavo pravilo o krogli, ki se dotika ograde, če se igralec odloči igrati najprej nanjo. Opozorilo: če je igralec, preden se odloči igrati na takšno kroglo storil prekršek, sme na to kroglo igrati samo enkrat. Nato se mora ravnati po pravilih o krogli, ki se dotika ograde, če igra na to kroglo. V nasprotnem primeru se smatra, da je storil tretji zaporedni prekršek in se ga kaznuje na sledeč način: kljub minus točkam za storjene prekrške, se ga kaznuje po pravilih o treh zaporednih prekrških. Nato se vseh petnajst krogel ponovno postavi v trikotnik in igralec, ki je bil kaznovan, mora izvesti novi otvoritveni udarec po pravilih (glej točko 5.).
d) Ko se potopi štirinajsta krogla, se tekma za trenutek prekine. V trikotnik se ponovno postavi štirinajst krogel tako, da ostane nožna točka prosta. Igralec lahko nadaljuje z igro na petnajsto kroglo, kar seveda ni obvezno (lahko igra na katero koli obarvano kroglo). Če pade petnajsta krogla skupaj s štirinajsto v žep, se postavi ponovno vseh petnajst krogel v trikotnik in igralec ima belo v roki izza čelne črte (osnovni pogoji za izvajaanje otvoritvenega udarca ne veljajo).
e) Iz defenzivnih razlogov lahko igralec odigra 'varnostni udarec', vendar le po pravilih, ki so bila prej navedena. Igralčevega obiska je po odigranem varnostnem udarcu konec. V tem primeru potopljene krogle ne štejejo in se morejo vrniti na nožišče.
f) Igralec ne sme ujeti, se dotakniti ali na kak drug način spremeniti smer gibanja krogel (tudi ujeti kroglo z roko v žepu!). Če pa že to stori, je storil prekršek posebne vrste in se ga kaznuje z odvzemom ene točke kakor tudi z odvzemom petnajtih točk (skupaj šestnajst točk). Nasprotnik lahko sprejme pozicijo in igra iz čelnega polja ali pa zahteva ponovni otvoritveni udarec igralca, ki je storil prekršek (glej točko 5.).
g) Vse mogoče pozicije petnajste in bele krogle so navedene v tabeli (glej spodaj). Prav tako je iz tabele razvidno kako ravnati v določenih situacijah. Če se krogle ne nahajajo v omenjenih pozicijah, potem ostanejo tam kjer so.
Opomba: krogla se nahaja 'na čelni točki', če ovira postavitev druge krogle na to točko.
h) Če pri izboljšavi položaja (bela v roki izza čelne črte) ležijo vse krogle v čelnem polju, lahko igralec zahteva (dvojna izboljšava položaja), da se krogla, ki leži najbliže čelni črti, postavi na nožišče. Če leži več krogel na enaki razdalji od čelne črte, lahko igralec sam izbere katero od teh želi postaviti na nožišče.

7. Nepravilno potopljene krogle
Vse nepravilno potopljene krogle se vrnejo na nožišče. Za tak udarec se igralca na kaznuje.

8. Obarvane krogle, ki so padle z mize
V tem primeru je bil storjen prekršek in vse krogle se vrnejo na nožišče.

9. Bela krogla je padla z mize
Igralec, ki je na vrsti, ima belo v roki v čelnem polju, razen, če v pravilih pod točko 6. ni navedeno drugače.

10. Kazni za prekrške
Za vsak prekršek se igralcu odvzame ena točka. Nasprotnik mora sprejeti položaj bele krogle in igrati iz nastale pozicije (razen, ko pade bela z mize ali je potopljena). Izjeme so namerni prekrški (nešportno vedenje) kakor tudi kazen za tri zaporedne prekrške.

11. Kazen za tri zaporedne prekrške
Če stori igralec prekršek se ga kaznuje z odvzemom ene točke in se mu zabeleži, da je storil en prekršek. Če pri naslednjem obisku mize ne zadene ali potopi kroglo na korekten način, se mu spet odvzame ena točka in spet se prekršek beleži kot drugi zaporedni. Če mu tega ne uspe še tretjič zapored, se mu odvzame petnajst točk. Vse krogle se spet postavijo v trikotnik in igralec, ki je storil tri zaporedne prekrške, mora izvesti ponovni otvoritveni udarec v skladu s pravili o otvoritvi. Tretji prekršek izbriše vse zabeležene prekrške, ki jih je igralec prej storil.

12. Točkovanje
Zaradi kazenskih odvzemanj točk lahko pride do negativnega rezultata (-1, -2, itd.). Če igralec ne uspe potopiti nobene krogle in je storil prekršek, se mu od prejšnjega rezultata odšteje ena točka. Če mu uspe potopiti kroglo in pri tem stori prekršek, se krogla vrne na nožišče in igralcu se odšteje ena točka od prejšnjega rezultata (potopljena krogla ne šteje, ker se je vrnila na mizo).

Devetka

1. Cilj igre
Devetka se igra z devetimi oštevilčenimi kroglami od 1 do 9 in z belo igralno kroglo. Pri vsakem udarcu mora igralec zadeti kroglo z najnižjo številko, ni pa obvezno, da se krogle potapljajo po vrstnem redu. Dokler igralec pravilno potaplja krogle lahko nadaljuje z igro tako dolgo, dokler ne potopi krogle številka devet in s tem zmaga igro. Če igralec zgreši kroglo (brez prekrška), mora nasprotnik nadaljevati z igro iz nastale pozicije. Po prekršku ima nasprotnik belo v roki na celi igralni površini. Udarcev ni potrebno napovedovati.

2. Postavitev krogel
Barvne krogle se postavijo v obliki romba s kroglo številka ena na vrhu. Krogla številka 9 mora biti v sredini, ostale krogle se položijo poljubno. Vse krogle se morajo, kolikor se le da, dotikati druga druge. Igra se začne z belo v roki v čelnem polju.

3. Pravilna otvoritev (break)
Pravila za pravilno izveden otvoritveni udarec so enaka kot za ostale udarce z dodatnimi pravili:
a) Igralec, ki izvaja otvoritev mora najprej zadeti kroglo številka 1 in nato potopiti katerokoli kroglo ali pa se morajo najmanj štiri krogle zaleteti v ogrado;
b) Če pade pri otvoritvi bela krogla v žep ali pa niso bili izpolnjeni pogoji za pravilno otvoritev, je igralec storil prekršek in nasprotnik nadaljuje z belo v roki na celotni igralni površini;
c) Če pri otvoritvi padejo ena ali več krogel z mize, se te ne vračajo nanjo (razen krogle številka 9), igralec pa je s tem storil prekršek;

4. Nadaljevanje igre
Kadar igralec pravilno potopi eno ali več krogel nadaljuje z obiskom mize tako dolgo dokler: ne zgreši žepa, stori prekršek ali dokler ne zmaga igre. Igralec lahko neposredno po otvoritvenem udarcu izvede udarec imenovan 'push-out'.

5. Push-out udarec
Tisti igralec, ki je po otvoritvi na vrsti z igro lahko odigra push-out. Pri tem udarcu ni potrebno zadeti nobene krogle ali se dotakniti ograde. Push-out se mora napovedati in se potem lahko smatra kot korekten udarec. Vsaka potopljena krogla pri igranju push-outa se ne šteje in se ne vrača iz žepa (izjema je krogla številka 9). Po korektno izvedenem push-outu lahko nasprotnik nadaljuje z igro iz nastale pot+zicije ali pa igro prepusti nasprotniku, ki je izvedel push-out udarec. Po prekršku pri otvoritvi se ne more igrati push-outa. Push-out se ne smatra kot prekršek razen, če je bela zapustila mizo ali pa je bil storjen kak drug prekršek (z roko, obleko, itd.).

6. Prekrški
Če stori igralec prekršek, je njegovega obiska pri mizi konec in vse potopljene krogle ostanejo v žepih (razen številke 9). Igralec, ki je na vrsti z igro ima belo v roki po celotni igralni površini.

7. Nepravilna krogla
Če je najprej zadeta krogla, ki nima najnižje številke, je storjen prekršek.

8. Krogla se ni dotaknila ograde
Kadar ni bila potopljena nobena krogla, in se po trku bele z obarvanimi kroglami ni nobena krogla zaletela v ogrado, je bil storjen prekršek.

9. Prosta izboljšava položaja
Če ima igralec na voljo prosto izboljšavo položaja (bela v roki), lahko postavi belo kamorkoli na igralno površino, vendar ne tako, da se dotakne drugih krogel. Položaj lahko spreminja tako dolgo, dokler ne izvede udarca.

10. Barvne krogle, ki zapustijo mizo
Kot zapuščanje mize se smatra, če se krogla zaustavi izven igralne površine in se ne vrne sama nazaj. V tem primeru je bil storje prekršek in vse krogle, ki so zapustile mizo ostaneji izven igre (izjema je krogla številka 9).

11. Trije zaporedni prekrški
Če igralec stori tri prekrške v treh zaporednih obiskih mizi (ne da bi vmes izvedel pravilen udarec), igralec izgubi igro. Trije taporedni prekrški morajo biti storjeni v isti igri. Med drugim in tretjim prekrškom je potrebno igralca opozoriti, da je že storil dva prekrška. V nasprotnem primeru igralec ostane pri dveh prekrških, kljub temu, da je storil tretjega.

12. Konec igre
Igra se prične s tem, ko je bil izveden otvoritveni udarec bele iz čelnega polja in je končana, ko je s pravilnim udarcem potopljena krogla številka 9 ali pa se je igra končala iz drugih razlogov.

Osmica

1. Cilj igre
Osmica je igra z napovedovanjem, s petnajstimi obarvnaimi in oštevilčenimi in belo kroglo. Eden igralec igra s polnimi (enobarvnimi) kroglami označenimi od ena do sedem, drugi pa s pisanimi označenimi od devet do petnajst. Igro zmaga igralec, ki prvi potopi sedem krogel svoje skupine in kroglo številka osem.

2. Napoved
Pri igri z napovedjo je potrebno napovedati kroglo, kakor tudi žep v katerega namerava igralec potopiti kroglo. Če je namen očiten ga ni potrebno posebej napovedati. Nasprotnik ali sodnik lahko v dvomljivih primerih vpraša za namero igralca pred udarcem. Vse krogle potopljene ob prekršku ali napaki se ne vračajo, ne glede ali so to igralčeve ali nasprotnikove krogle. Dolžnost napovedi ne velja za otvoritveni udarec (break). Igralec nadaljuje igro, če je pri otvoritvi pravilno potopil vsaj eno kroglo.

3. Postavitev krogel
Krogle se zložijo v trikotnik tako, da je prva krogla na nožišču, krogla številka osem je položena v sredino, vse ostale krogle pa se naključno postavijo v trikotnik, vendar ne tako, da bi bile vse korgle iste skupine zložene na isti strani trikotnika. Vogalni krogli v zadnji vrsti morata biti različnih skupin.

4. Pravica do otvoritve
Pravico do otvoritvenega udarca ima igralec, ki je zmagal pri 'bližanju' ali pri prejšnji igri. Vodstvo tekomovanja lahko odloči drugače (npr. otvoritev izvršujeta igralca izmenično, itd.)

5. Pravilna otvoritev
Igralec ima prosto izboljšavo položaja v čelnem polju. Kot pravilno izveden otvoritveni udarec se smatra: a) najmanj štiri krogle so se zaletele v ogrado; b) ena krogla je padla v žep. Če se najmanj štiri krogle niso zaletele v ogrado ima nasprotnik pravico do nove otvoritve, igralec prepusti novo otvoritev nasprotniku ali pa sprejme pozicijo krogel in igra iz nastale situacije.

6. Prekršek z belo pri otvoritvi
Če pade bela v žep ali z mize pri otvoritvenem udarcu, nasprotnik prevzame nastalo pozicijo in:
a) Vse krogle, ki so bile potopljene, ostanejo v žepih (razen številka osem)
b) Beleži se prekršek (faul)
c) Nasprotnik ima izboljšavo položaja z belo v roki v čelnem polju in prosto izbiro skupin

7.Obarvana krogla izskoči z mize pri otvoritvi
Če ena ali več barvnih krogel pri otvoritvi pade z mize, se ponovno postavijo na nožno črto in igralcu se beleži prekršek. Nasprotnik lahko igra iz nastale pozicije ali pa ima belo v roki v čelnem polju.

8. Krogla številka psem pade pri otvoritvi
Če pade številka osem pri pravilno izvedeni otvoritvi, ima igralec pravico vrniti kroglo številka osem na nožišče ali pa ponovno izvesti otvoritveni udarec. Če pade številka osem in bela krogla, ima nasprotnik pravico do nove otvoritve, prepustiti novo otvoritev nasprotniku ali pa vrniti številko osem na nožišče in z belo v roki igrati iz čelnega polja.

9. Prosta izbira (odprta igra)
Prosta izbira pomeni, da še ni določeno katero skupino krogel ima kateri igralec. Če ima igralec prosto izbiro, lahko z vezavo 'prazna-polna' potopi polno kroglo v žep ali obratno, vendar mora napovedati kroglo in žep. Neposredno po otvoritvi je zmeraj prosta izbira. Dovoljeno je tudi s številko osem potopiti polno ali prazno kroglo. Tako odigrana krogla ostane v žepu, vendar igralec prepusti igro nasprotniku s prosto izbiro. Pri prosti izbiri s prekrškom potopljene krogle ostanejo v žepih.

10. Izbira skupine
Z otvoritvijo še ni določena skupina krogel na katero mora igralec igrati. Čim igralec potopi prvo pravilno zadeto kroglo, ta določi njegovo skupino. Opomba: po otvoritvi je zmeraj prosta izbira (odprta miza).

11. Pravilen udarec
Pri vseh udarcih (razen otvoritve ali ko je prosta izbira) mora igralec najprej zadeti kroglo svoje skupine in nato potopiti eno (ali več) krogloali pa se mora vsaj ena krogla zaleteti v ogrado.

12. Varnostni udarci (safeshots)
Iz taktičnih razlogov lahko igralec potopi kroglo svoje skupine, vendar bi rad prepustil igro nasprotniku; v tem primeru napove varnostni udarec 'safe'. Vse krogle s to napovedjo ostanejo v žepih. Če ni bil napovedani varnostni udarec, mora igralec z igro nadaljevati.

13. Vrednotenje igre
Igralec lahko nadaljuje z igro tako dolgo, dokler ne zgreši oziroma ne uspe potopiti svoje krogle. Če je potopil vse krogle svoje skupine, lahko igra na kroglo številka osem.

14. Kazen za prekršek
Nasprotnik ima belo v roki na celi igralni površini (razen po otvoritvi, takrat v čelnem polju).

15. Kombinacijski udarci
Kombinacijski udarci so dovoljeni, vendar lahko igralec igra kombinacijo s številko osem samo takrat, ko je dana prosta izbira.

16. Nepravilno potopljene krogle
Za nepravilno potopljeno kroglo velja vsaka, pri katerem udarcu je bil storjen prekršek, krogla je padla v nenapovedan žep ali pa je bil napovedan varnostni udarec. Nepravilno potopljene krogle ostanejo v žepu.

17. Barvne krogle, ki padejo z mize
Če padejo z mize barvne krogle, je bil storjen prekršek in obiska je konec. Krogle, ki so padle z mize, se vrnejo na nožišče. Če mizo zapusti krogla številka osem, je igra izgubljena.

18. Igra, na kroglo številka osem
Če se igra na številko osem in je storjen prekršek ali je potopljena bela krogla, to ne pomeni izgubljene igre (razen, če številka osem zapusti mizo ali pa je potopljena v žep). Nasprotnik ima nato belo v roki na celi igralni površini.

19. Izguba igre
Igralec izgubi igro, če je storil naslednje: a) storil je sprekršek, ko je potopil številko osem (razen pri otvoritvi); b) potopil je svojo zadnjo kroglo in številko psem z istim udarcem; c) številka osem je padla z mize; d) potopi številko osem v napačno napovedani žep; e) potopi številko osem preden je smel igrati nanjo;

20. Pat - pozicija (remi)
Če je po treh obiskih obeh igralcev (6 udarcev) razvidno, da noben od njiju ne želi odigrati na krogle (zaradi katere bi bila posledica izguba igre), se ta igra ponovi. Igralec, ki je začel prekinjeno igro, mora ponovno izvesti otvoritveni udarec. To pravilo velja samo, če se na mizi nahajata dve obarvani krogli in številka osem. Opomba: igralec več ne izgubi igre zaradi treh zaporedno storjenih prekrškov.

PLANET TUŠ

Lestvice
MESTO
IME
TOČKE
Matjaž Erčulj
950
Simon Tomažič
680
Ana Gradišnik
485
Mitja Gradišnik
485
Denis Kragolnik
345
Ogled celotne lestvice »
MESTO
IME
TOČKE
Maks Benko
300
Miha Vičič Šnajdar
210
Francesca Garlatti
145
Vuk Strugar
145
Jan Slejko Ljubišič
100
Ogled celotne lestvice »
MESTO
IME
TOČKE
Beno Messner
500
Matej Kovač
355
Maj Badovinac
255
Marjan Bratič
255
David Slaček
180
Ogled celotne lestvice »
MESTO
IME
TOČKE
Maks Benko
2530
Blaž Rus
2485
David Gradišnik
2025
Alex Kovačec
1870
Ivan Kretov
1820
Ogled celotne lestvice »
izdelava spletne strani Copyright © 2013 Biljardna zveza Slovenije